Weerens voeding

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 — Algemeen

Deze algemene voorwaarden (AV) maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling.

Diëtist: is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, is in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en handelt als zelfstandig gevestigd diëtist.

Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). De diëtist adviseert de cliënt op basis van een formele schriftelijke verwijzing door een arts. De diëtist houdt in principe de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

 

Artikel 2 — Verhindering

Indien u verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

De diëtist is gerechtigd om voor de afspraken die niet minimaal 24 uur voor genoemd tijdstip te zijn afgezegd een honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Het annuleren van de afspraak dient persoonlijk of via telefoon of e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijde afzeggen, ook in het weekend.

 

Artikel 3 — Tarieven

Dietistenpraktijk Weerens Voeding hanteert in 2018 de tarieven zoals genoemd op de website of zoals overeengekomen is met de zorgverzekeraar.

 

Artikel 4 — Declaraties

In geval van ketenzorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. De diëtist sluit elk aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Privacy

Als beëdigd diëtist heb ik een geheimhoudingsplicht.

 

Klachten

U mag van mij een deskundige behandeling verwachten. Goed wederzijds contact is daarbij erg belangrijk. Mocht u toch een klacht over mij hebben en we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KPC)

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel 033 421 61 00